Szkolny Konkurs Plastyczny
Z higieną za pan brat”

 

Drodzy uczniowie!
Przedstawcie w formie pracy plastycznej tematykę zasad higieny w życiu codziennym.
Życzymy ciekawych pomysłów

Cele Konkursu
Kształtowanie postawy prozdrowotnej.
Poszerzanie wiedzy uczniów o zagrożeniach związanych z brakiem higieny.
Stwarzanie okazji do edukacji z zakresu higieny osobistej, higieny żywienia i szeroko rozumianych postaw promujących zdrowie.
Promowanie młodych utalentowanych twórców.
Wyrażanie przeżyć przez ekspresję twórczą.
Wymiana doświadczeń i propagowanie zachowań sprzyjających zdrowiu.

Regulamin Konkursu
1. Organizatorem Konkursu Plastycznego „Z higieną za pan brat” jest Rada Rodziców przy PSP nr 3.
2. W konkursie biorą udział uczniowie I i II etapu edukacji. Każda klasa zobowiązana jest do dostarczenia 1 pracy grupowej.
3. Przyjmujemy prace wykonane dowolną techniką płaską w formacie A-4, bez oprawy lub na brystolu podpisane na odwrocie drukowanymi literami (proszę użyć Karty Zgłoszenia).
4. Na prace czekamy do 18 marca 2019 r.
5. Zgłoszenie do konkursu jest jednoznaczne z wyrażeniem zgody przez rodziców / opiekunów prawnych na publikację pracy plastycznej oraz imienia i nazwiska jej autora na stronie internetowej szkoły.
6. Jury przyzna I, II, III miejsca w kategorii klas I-III oraz kategorii klas IV-VIII.
7. Planowanym terminem ogłoszenia wyników jest 31 marzec 2019 r.